Často kladené dotazy

Obsah

 

Jaká je akceptovatelná tolerance od standardu RAL?

Tyto dotazy jsou téměř vždy spojeny s řešením reklamací a čím je tazatel  méně zkušený, tím více je rozčarován, když se dozví, že RAL nestanovuje žádnou možnou hodnotu odchylky od normy. 

Velcí uživatelé barev disponují specializovanými pracovníky a technickým vybavením, které jim umožňuje kontrolovat barevný odstín a zaručit, že jimi stanovené požadavky na věrnost odstínu jsou splněny. Tito uživatelé stanovují obvykle přípustné toleranční limity pro jejich výrobu předem, s ohledem na konkrétní podmínky a v kontraktech s dodavateli nátěrových hmot jsou problém tolerancí schopni ošetřit. Z těchto důvodů bývají dotazy na možné tolerance barevných odstínů ze strany velkých uživatelů ojedinělé.

Znevýhodněni jsou malí a střední zákazníci, kteří nejenže nemají potřebné zařízení pro měření barev, ale postrádají i znalosti kolorimetrie. Pokud je jedním typem nátěru natírán celý výrobek nebo konstrukce, problémy s odchylkami od barevného standardu bývají minimální. Problém nastává pokud je produkt použit pro kompletaci s dodávkami třetích stran, což je obvyklý případ u firem malé a střední velikosti. V tomto případě je předpokládáno, nebo dokonce vyžadováno v kontraktu, že natřené povrchy jsou, co se týče barevného odstínu, identické s dodávkami jiných subdodavatelů. Jak ukazuje praxe, tento postup často vede k reklamacím a následným požadavkům na sjednocení barevných odstínů, snížení ceny atd.

Tyto problémy se často vyskytují u výrobců komponentů ocelových konstrukcí ,bez ohledu zda sami provádějí nátěry v malém měřítku, nebo kupují kompletační produkty opatřené nátěry od třetích dodavatelů.. Kompletační produkty jako dveře, okna a další nejrůznější stavební prvky, přestože jsou deklarovány v identickým odstínu RAL se mohou viditelně lišit od ostatních konstrukcí.

Důvodů  pro tyto odchylky je celá řada, i když pomineme nejčastější příčinu, kterou je dodávka nátěrových hmot od různých dodavatelů. Barevná odchylka může být  způsobena různou strukturou povrchu (použitým materiálem), různými aplikačními technikami - aplikace stříkáním, štětcem nebo práškovým nanášením, různou barvou podkladového materiálu atd. 

V každém případě je vhodné pokusit se již při přípravě zakázky vyloučit spory o barevnou věrnost založené pouze na  osobním emocionálním vnímání barvy. Případné spory by měly být řešeny dle ověřených postupů např. obdobné postupy  jako v normě DIN 6175. I firmy malé velikosti by proto měly mít zajištěno  měření věrnosti barev ať již vlastním přístrojovým vybavením, nebo formou zakázky u specializovaného pracoviště,

Problém se nedá jednoduše vyřešit vymezením odchylky od určité střední hodnoty příslušného odstínu RAL. Hlavním důvodem proč nelze aplikovat tento postup je to, že při výrobě nátěrových hmot používají různí výrobci různé odchylky od ideálních hodnot a někdy mohou být tyto tolerance „ velmi široké“.  Stanovení akceptovatelných odchylek se proto může stát velkou výzvou pro zainteresované osoby.

V současné době je proto stále nejpoužívanější a nejspolehlivější  postup jak se vyhnout  reklamacím a měření odchylek vyhotovení  vzorků nátěrů, které jsou oboustranně podepsány a stávají se nedílnou součástí kontraktu.

 

Je to ještě odstín RAL nebo již není?

Výrobci nátěrových hmot používají jako referenční standard .štítky z Registrů 840 HR a 841 GL jak pro formulaci odstínů, tak i pro kontrolu během výroby.
Problémy mohou vznikat při kompletaci částí od různých dodavatelů v jednom výrobku. V tomto případu i nejmenší odchylky v barevném odstínu mohou být viditelné. V těchto případech RAL dostává následující otázky.

  • Který odstín RAL je správný?
  • Kdy se ještě jedná o odstín RAL a kdy již nikoliv?
  • Kdo je schopen pomoci v případě sporu


Odpověď na tyto otázky je následující:
Pro porovnání věrnosti odstínu musí být použit originální registr odstínů RAL 840 HR nebo 841 GL, kde je každý odstín přiřazen určitému číslu na barevné ose. Použití jiných vzorkovnic (vějířů RAL , vzorkovnic pro reklamní účely, privátních vzorkovnic výrobců atd.) nelze pro kontrolu věrnosti odstínu RAL použít.  Protože odstíny RAL mohou být použity kýmkoliv pro jakýkoliv účel, RAL považuje za nemožné ,aby kontroloval všechny výrobky vyrobené v odstínech RAL. Z tohoto důvodu RAL nepředepisuje žádné povolené odchylky od odstínu, protože tyto jsou součástí nejrůznějších obchodních a technických specifikací a mohou se pohybovat ve velmi širokém pásmu výrobek od výrobku.    V případě zřetelně neodpovídajících dodávek může rozhodnout pouze  znalec v oboru kolorimetrie.

 

Proč vznikají problémy u metalických barev RAL 9006 a RAL 9007?

Oba tyto barevné odstíny jsou součástí kolekce CLASSIC RAL 840-HR. Jedná se proto o běžně používané odstíny  v průmyslu i stavebnictví.

Existuje jeden hlavní rozdíl mezi odstíny RAL 9006 a 9007 a zbylými 193 odstíny z kolekce RAL CLASSIC.  Ostatní odstíny jsou krycí barvy s různým barevným tónem a jsou shodné pro všechny barevné materiály. Při jakékoliv další reprodukci mohou být vyrobeny v rámci velmi úzké tolerance. To neplatí pro odstíny RAL 9006 a RAL 9007.

Oba odstíny mají svůj původ v programu antikorozní ochrany německých železnic. Byly závazné pro nátěry ocelových konstrukcí (nádraží,mosty, střechy atd.). Obdobnou funkci plnily i ve vojenském letectví a námořnictvu. Nikdy nebylo předpokládáno jejich použití pro dekorativní účely. RAL 9006 je vyráběna při použití práškového hliníku a RAL 9007 je nátěr obsahující železnou slídu ve struktuře s malým množstvím hliníkového prachu,

Německé železnice zaregistrovaly veškeré odstíny, které používaly jako odstíny RAL s cílem umožnit odvolávku na tyto odstíny při objednávkách. Odstíny RAL 9006 a 9007 byly proto zahrnuty do kolekce, ale od roku 1970 jejich včlenění do kolekce vedlo k mnoha nedorozuměním.

V nedávné době se staly metalické odstíny populární pro nejrůznější druhy architektonických projektů (okenní rámy, obložení fasád atd.) RAL 9006 a RAL 9007 byly používány trhem pro definici požadavku na odstín, přestože neexistoval jednotný standard pro tyto odstíny. Navíc, oba odstíny obvykle vyžadují vrchní nátěr bezbarvým lakem aby je bylo možno použít pro dekorativní účely.  

Problémy se často vyskytují při specifikaci RAL 9006 a RAL 9007 a kombinaci různých typů nátěrových hmot ( např. běžná nátěrová hmota a prášková barva). Výsledný vzhled rovněž závisí na jemnosti rozemletí pigmentů (hliník, železná slída), které mohou být u různých výrobců různé.  Rozdíly v odstínu jsou proto zcela běžné.

Z tohoto důvodu doporučuje RAL použití odstínů RAL9006 a RAL 9007 výhradně pro antikorozní ochranu a nikoliv pro dekorační účely.

 

Lze převádět barvy RAL do jiných barevných systémů jako je Munsell, British Standard NCS atd.?

Převést barvy z jednoho barevného systému do jiného není možné. Důvodem je to, že barvy v každém barevném systému jsou pevně stanoveny a neexistují v jiném systému. Je možné identifikovat pouze podobné barvy, Toto se vždy stává problémem nejrůznějších převodníků. V nejhorším případě barvy v převodníku nemají téměř nic společného s originálním odstínem. Jediným možným postupem je proto vlastní porovnání barevných vzorků z různých vzorkovnic a vlastní rozhodnutí, zda srovnávané barvy jsou v přijatelné podobě či nikoliv. 
Pokud dodavatel  dodává výrobek v neoriginálním odstínu , měl by si vždy vyžádat předem souhlas odběratele formou odvolávky na vzorkovnici barev se kterou bude pracovat, nebo zasláním  barevného vzorku.

 

Lze koupit nátěrovou hmotu v odstínu RAL přímo od RAL?

Ne, RAL nevyrábí ani neprodává nátěrové hmoty. RAL je výhradně zaměřen na definování a standardizaci barevných odstínů, takže je od něj možno koupit vzorkovnice barevných odstínů.
Nátěrovou hmotu v odstínech RAL lze nakoupit v prodejnách barev od nejrůznějších výrobců, nebo si nechat namíchat odstín v tónovacích centrech.

 

Jaký je rozdíl mezi řadou RAL CLASSIC a RAL DESIGN ?

RAL DESIGN představuje systém barev s 1625 odstíny. RAL CLASSIC je kolekce historicky nejpoužívanějších barev s 213 odstíny.

 

Jaká je struktura kolekce RAL CLASSIC ?

RAL CLASSIC je kolekce 213 odstínů. Z nich je 188 běžných barev, 2 barvy metalizované železnou slídou, 5 při denním světle luminiscenčních barev a zbývajících 15 jsou perlové odstíny. Podmínkou zahrnutí  barevného odstínu  do kolekce je vysoká poptávka po odstínu, který zároveň nepodléhá módním trendům. Řada barev z kolekce je uplatňována ve standardech jiných institucí např. ve standardech pro dopravní značení, bezpečnostní značení atd.

Jak jsou odstíny v kolekci RAL CLASSIC uspořádány?

Odstíny RAL CLASSIC mají čtyřmístné číselné označení v kombinaci s písmeny RAL (např. RAL 1028). První číslice je kódovým označením barevné skupiny ( 1: žluté, 2:oranžové, 3: červené, 4: fialové, 5: modré, 6:zelené, 7: šedé, 8: hnědé a 9 bílé a černé odstíny). Zbývající tři číslice vyjadřují pořadí ve skupině. Barvy v kolekci RAL CLASSIC jsou označeny i jmény např. RAL 3001 „signální červená“.

 

Proč některé typy vzorníků RAL CLASSIC mají 210 a jiné 213 odstínů?

V roce 2010 byly do základní kolekce RAL CLASSIC zařazeny tři nové odstíny. Tyto odstíny jsou RAL 3028 - Čistá červená, RAL 6037 Čistá zelená a RAL 6038 Luminiscenční zelená. Odstíny byly zařazeny jako oficiální barvy používané pro značení na německých vodních cestách na základě požadavku Dopravního technologického centra pro federální německé vodní cesty. Předpokládá se že  kompetentní orgán pro mezinárodní standardizaci dopravního značení na vodních cestách (IALA) příjme tyto barvy jako oficiální pro značení vodních cest v nejbližší době. Nové tři odstíny jsou již ve vzornících K7 , K5 a 840HR Postupně budou zařazeny i do dalších zorníků RAL CLASSIC.

 

Mají odstíny v systému RAL DESIGN podobně jako v RAL CLASSIC svá jména?

Ne. Při 1625 odstínech to není možné. V systému RAL DESIGN jsou barvy uspořádány systematicky v barevném prostoru CIELab a číslo barvy identifikuje místo barvy v barevném prostoru.

 

Jak jsou odstíny v systému RAL DESIGN uspořádány?

Barvy RAL  DESIGN systém jsou organizovány systematicky podle tónu,jasu a systosti (saturace).. Barevné tóny jsou seřazeny do kruhu dle posloupnosti barevného spektra. Umístění odpovídá úhlům. Červená se nachází na 0º (= 360º )žlutá na 90º , zelená na 180º a modrá na 270º . Různé úrovně jasu, které jsou možné u každého barevného tónu jsou umístěny na různých úrovních.. Achromatická osa probíhá jejím středem. Osa odpovídá měřítku jasu. Achromatická osa začíná 0 odspoda černou barvou a postupně pokračuje světlejšími odstíny šedi až k hodnotě 100 na vrcholu. Sytost barvy odpovídá její intenzitě.  Zvyšuje se postupně  od achromatické osy směrem od středu. Její hodnota ležící na achromatické  ose je 0.

Struktura RAL DESIGN systému není nahodilá. Je vypracována v souladu s mezinárodně používaným systémem měření barev zavedeným CIE (Mezinárodní komise pro osvětlení) v roce 1976. Vzdálenosti mezi jednotlivými barvami jsou definovány CIELAB - vzorec pro barevné odchylky. Metoda je popsaná v DIN 6174.
RAL DESIGN systém používá první tři číslice pro identifikaci odstínu barvy H, další dvojice čísel identifikuje jas L, zatímco druhý pár identifikuje sytost C. Například barva v systému RAL DESIGN číslo 270 30 20 je tmavě modrá s odstínem H 270, jasem L 30 a sytostí C 20. V této souvislosti je třeba věnovat zvláštní pozornost umístění nechromatických odstínů šedi. Přestože jejich odstín je 0, není možno vynechat první tři 000, protože by vznikala záměna se čtyřmístným značením RAL CLASSIC.Například RAL DESIGN odstín 000 90 00 je odstín bílé ( odstín H =0, sytost C=0).

 


Jsou odstíny RAL CLASSIC zahrnuty v systému RAL DESIGN?

Ne, ale RAL CLASSIC  uni-barvy a při denním světle luminiscenční barvy je možno zobrazit v CIELab barevném prostoru.

 

Existuje RAL systém v digitální podobě?

Software RAL DIGITAL obsahuje jak 213 RAL CLASSIC odstínů, tak i 1625 odstínů RAL DESIGN. V případě zájmu pouze o digitální podobu RAL CLASSIC lze objednat software pokrývající tuto kolekci.

 

Jaké jsou podmínky pro zařazení nových odstínů do kolekce RAL 840-HR?

  1. Zařazení odstínu  musí odpovídat zájmu široké veřejnosti a odstín nesmí podléhat módě.
  2. Odstín musí být v určité minimální vzdálenosti od stávajících odstínů
  3. Odstín barvy musí být možno vyrobit při použití komerčně dostupných pigmentů, které nejsou považovány za nebezpečné a ekologicky nepřijatelné.
  4. Odstín musí mít - s několika málo výjimkami - dobrou kryvost na černém a bílém podkladu.
  5. Nátěrovou hmotu v odstínu RAL musí být možno vyrobit v provedení zaručujícím dobrou odolnost při použití v exteriérech.

 

Kde se dají koupit nátěrové hmoty v odstínech RAL?

Nejrozšířenější barevná škála je RAL CLASSIC. Téměř všichni výrobci včetně tuzemských nabízejí některé své výrobky v odstínech RAL CLASSIC. Receptury pro tónování RAL CLASSIC jsou zahrnuty v programovém vybavení všech tónovacích automatů, schopných tónovat rozpouštědlové nátěrové hmoty. Barevná škála RAL EFFECT si teprve nachází své místo na trhu, ale řada výrobců je schopna již v této barevné škále připravit odstín na tónovacím automatu.
Z výrobců působících na českém trhu jsou to například Tikkurila, Brillux, BASF, Jotun, DuPont, Teknos, Akzo Nobel, Lankwitzer, MIPA, CAPAROL atd. V programu RAL EFFECT tónují odstíny i v síti Bauhaus. Odstíny RAL design jsou schopni tónovat ve fasádních a interiérových barvách v řadě prodejních míst barev a laků, kde mají k dispozici tónovací automat.